Regulamin Lokalizatora Firm serwisybiurowe.pl

 

§ 1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Usługę lokalizatora firm świadczy firma WEBART IT  NIP: 6341879901, REGON 243281108.

1.2 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi lokalizatora firm serwisybiurowe.pl.

1.3 Każdy Przedsiębiorca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi jest zobowiązany, do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

1.4. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi lokalizatora należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać zasad w regulaminie zawartych.

1.5  Usługa lokalizatora świadczona jest tylko dla przedsiębiorców.

 

§ 2. DEFINICJE

2.1 Regulamin — niniejszy regulamin

2.2 Lokalizator firm — usługa umożliwiająca dodanie oraz prezentację dodanej firmy, po weryfikacji dodanego wpisu, wpis zostanie opublikowany w lokalizatorze firm serwisybiurowe.pl.

2.3 Przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), któremu nadany został numer REGON, zgłaszający Firmę do zasobów Lokalizatora Firm serwisybiurowe.pl.

2.4 Wizytówka - wizytówka firmy zgłoszonej do lokalizatora firm serwisybiurowe.pl

 

§ 3. UMOWA ZAWARCIE I WYKONANIE
3.1 Umowę zawiera się w chwili dodania firmy do lokalizatora serwisybiurowe.pl.
3.2 Za chwilę dokonania zakupu, uważa się moment otrzymania przez WEBART IT należnej w zamówieniu kwoty.

 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1 Nie gwarantujemy dodania firmy do lokalizatora serwisybiurowe.pl. Wpisy płatne dodawane są do lokalizatora w ciągu 48h. Wpisy bezpłatne zostaną dodane w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli wszystkie pola w zgłoszeniu firmy zostały wypełnione poprawnie zgłoszenie zostanie zaakceptowane, a administrator doda firmę do lokalizatora powiadamiając o tym fakcie osobę zgłaszającą, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres email. Jeśli wpis będzie niekompletny administrator może odrzucić zgłoszenie.

4.2 Firma może być dodana do lokalizatora tylko jeden raz.

4.3 W przypadkach zmiany treści zgłoszenia firmy, zmiany we wpisach bezpłatnych nie są gwarantowane. W przypadku zgłoszeń płatnych zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48h od chwili zgłoszenia zmiany administratorom lokalizatora serwisybiurowe.pl. W uzasadnionych przypadkach administratorzy lokalizatora mogą potwierdzać telefonicznie zgłoszone za pomocą wiadomości email zmiany.
4.4 Po dodaniu firmy przez administratora osoba zgłaszająca jest obowiązana do sprawdzenia poprawności dodania zgłoszenia firmy w tym adres, numer telefonu, fax itp.

4.5 Na rządanie przedsiębiorcy wpis firmy może być usunięty z lokalizatora firm serwisybiurowe.pl. Przed usunięciem wpisu przedsiębiorca musi wykazać iż dany wpis dotyczy jego firmy. W celu weryfikacji uprawnień administratorzy wyślą na email podany podczas zgłoszenia kod weryfikujący który musi być odesłany ze zgłoszeniem usunięcia firmy z Lokalizatora Firm.

4.6 Do korzystania z usług lokalizatora firm serwisybiurowe.pl niezbędny jest dostęp do urzadzeń pozwalających na korzystanie z internetu, w tym przeglądarki internetowej z obsługą plików cookies, Java Script. Konieczne jest posiadanie poczty elektroniczmnej.

 

§ 5. PRYWATNOŚĆ
5.1 Nie wymaga się rejestracji przy zgłoszeniu wpisu firmy do lokalizatora.
5.2 Dane osób zgłaszających widoczne są tylko dla administratorów serwisu. Dane te są konieczne do komunikacji z osobami zgłaszającymi i wysłania potwierdzenia dodania firmy do lokalizatora.

§ 6 POUFNOŚĆ

6.1 Dane osobowe, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przetwarzane tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

6.2 Polityka prywatności oraz polityka plików cookies zostały określone w odrębnych dokumentach:

 

§ 7. PODATKI, CENY
7.1 Ceny usług określono w cenniku dostępnym tutaj:
7.2 Firma WEBART IT wystawia faktury za zlecone usługi.

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1 WEBART IT nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do usługi niezależne od WEBART IT szczególnie w przypadku awarii lub wystąpienia siły wyższej.

 

§ 9. SPORY
9.1 Wszystkie spory związane ze świadczonymi przez WEBART IT usługami w lokalizatorze firm serwisybiurowe.pl, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy WEBART IT w Jaworznie.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1  Wszelkie uwagi i pytania związane z usługą lokalizatora firm serwisybiurowe.pl prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 14. ZMIANY REGULAMINU

14.1 WEBART IT zastrzega prawo do zmiany lub modyfikacji regulaminu w zakresie jaki dopuszczają obowiązujące przepisy.

14.2 Przedsiębiorca zobowiązany jest do kontroli zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi.

14.3 Korzystanie przez Przedsiębiorcę z lokalizatora firm serwisybiurowe.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14.4 Regulamin wraz ze zmianami wchodzą w życie po opublokowani ich w lokalizatorze firm serwisybiurowe.pl

© 2015 SerwisyBiurowe.pl. All Rights Reserved.